Stichting Sporthal Overasselt - Marktonderzoek

Stichting Sporthal Overasselt: marktverkenning en haalbaarheidsonderzoek

Bepaalde opdrachten komen uit een hele onverwachte hoek. Zo ook de opdracht die EM Onderzoek heeft uitgevoerd voor Stichting Sporthal Overasselt. Want marktonderzoek voor een sporthal? Daar was nog niet eerder sprake van geweest. Het geeft eens te meer aan dat op tal van terreinen behoefte kan zijn aan het doen van marktonderzoek.

 

In dit geval betrof het een opdracht waarbij enerzijds een marktverkenning moest worden uitgevoerd en anderzijds een haalbaarheidsonderzoek is gedaan. Beide onderzoeken moesten antwoord geven op de vraag of Sporthal Overasselt in staat zou kunnen zijn om zijn eigen broek op te houden, oftewel zelf in staat zou zijn om voldoende inkomsten te genereren om kostendekkend te zijn.

 

Op dit moment ontvangt Sporthal Overasselt nog een jaarlijkse subsidie van de gemeente Heumen om het financiële gat te dichten. Er zijn kortom meer uitgaven dan inkomsten. Als het aan de gemeente ligt, wordt deze subsidie stopgezet. Wanneer kortom geen werk wordt gemaakt van het beter benutten van de beschikbare capaciteit, dan komt de sporthal spoedig in de financiële problemen.

 

EM Onderzoek heeft de vraag of een kostendekkende exploitatie mogelijk is beantwoord door eerst maar liefst 317 verschillende sporthallen in Nederland kritisch tegen het licht te houden. Zijn ze vindbaar, zo ja hoe dan, hoe presenteren zij zich online en welke activiteiten en evenementen vinden allemaal plaats in die sporthallen? Vervolgens zijn deze bevindingen toegepast op Sporthal Overasselt. Welke van deze activiteiten en evenementen passen bij Sporthal Overasselt, wat zijn de opbrengsten die jaarlijks te genereren zijn en is het kortom mogelijk om deze sporthal geheel zelfstandig te exploiteren?

 

In een uitgebreid onderzoeksverslag, dat begin augustus 2015 is afgerond, is geconcludeerd dat Sporthal Overasselt in staat moet zijn om volledig op eigen benen te staan en dus kostendekkend te zijn. Zelfs meer dan dat is mogelijk. De marktverkenning en het haalbaarheidsonderzoek hebben kortom voldoende aanknopingspunten opgeleverd waar Sporthal Overasselt verder mee kan. Nu is het aan het stichtingsbestuur en andere betrokkenen om actief aan de slag te gaan.